../../Up/ARTICLES/b_C_fe45cupw.jpg

הרגשות חדשות נפתחות!

לאחר שהאדם נולד, עומדים לרשותו שלושה שלבי התפתחות אפשריים:
 
 • שלב התגובה = שלב הזחל.
   
 • שלב ההימנעות = שלב הגולם.
   
 • שלב ההגשמה והיצירה = שלב הפרפר.
   
אם יכולת לבחור כמה שנים להקדיש לכל חלק - איך היית מחלק את חייך?

כמה שנים היית בוחר להיות בכל שלב? 
 
באיזה שלב היית בוחר לחיות את מרבית חייך?
 
אם את מרבית זמנך תרצה לחיות בשלב ההגשמה והיצירה, זה הזמן שלך להצטרף לסדנת הפרפר.
 
בסדנת הפרפר נכיר את שלושת שלבי ההתפתחות הללו ונגלה שלושה דברים מרתקים שיהוו בסיס לחיים המתחדשים שלכם:
 
 • האחד - כל החוויה שלכם את עצמכם ואת עולמכם בכללותה נוצרת על פי שלב ההתפתחות בו אתם חיים! 
   
 • השני - איך תוכלו לעבור משלב התפתחות אחד לאחר! 
   
 • השלישי - אילו הרגשות ותחושות חדשות נפתחות בכם ואיזו חוויה עצמית ועולמית נוצרת כשאתם נפתחים לחיות את המצב הטבעי והשלם שלכם ומכך עוברים לשלב ההתפתחות השלם - שלב הפרפר. 

סדנת הפרפר הינה סדנא הפותחת אותך למסלול חייך האמיתי!

סדנת הפרפר פותחת אותך להפתח לחיות את דמותך השלמה שנבראת לחיות! ואז הגשמה היא מצב טבעי
 
כשאנו חיים בהגשמה את מי שנבראנו - אנו בוראים על פי דמותנו - מתוך אדם שלם - עולמות שלמים!  
 
מזמינה אותך לחבור אלינו ולעצמך השלם! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_fe45cupw.jpg

הרגשות חדשות נפתחות!

לאחר שהאדם נולד, עומדים לרשותו שלושה שלבי התפתחות אפשריים:
 
 • שלב התגובה = שלב הזחל.
   
 • שלב ההימנעות = שלב הגולם.
   
 • שלב ההגשמה והיצירה = שלב הפרפר.
   
אם יכולת לבחור כמה שנים להקדיש לכל חלק - איך היית מחלק את חייך?

כמה שנים היית בוחר להיות בכל שלב? 
 
באיזה שלב היית בוחר לחיות את מרבית חייך?
 
אם את מרבית זמנך תרצה לחיות בשלב ההגשמה והיצירה, זה הזמן שלך להצטרף לסדנת הפרפר.
 
בסדנת הפרפר נכיר את שלושת שלבי ההתפתחות הללו ונגלה שלושה דברים מרתקים שיהוו בסיס לחיים המתחדשים שלכם:
 
 • האחד - כל החוויה שלכם את עצמכם ואת עולמכם בכללותה נוצרת על פי שלב ההתפתחות בו אתם חיים! 
   
 • השני - איך תוכלו לעבור משלב התפתחות אחד לאחר! 
   
 • השלישי - אילו הרגשות ותחושות חדשות נפתחות בכם ואיזו חוויה עצמית ועולמית נוצרת כשאתם נפתחים לחיות את המצב הטבעי והשלם שלכם ומכך עוברים לשלב ההתפתחות השלם - שלב הפרפר. 

סדנת הפרפר הינה סדנא הפותחת אותך למסלול חייך האמיתי!

סדנת הפרפר פותחת אותך להפתח לחיות את דמותך השלמה שנבראת לחיות! ואז הגשמה היא מצב טבעי
 
כשאנו חיים בהגשמה את מי שנבראנו - אנו בוראים על פי דמותנו - מתוך אדם שלם - עולמות שלמים!  
 
מזמינה אותך לחבור אלינו ולעצמך השלם! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת